كيفيت مطالب چگونه است؟
(28%) 7
عالي
(16%) 4
خيلي خوب
(8%) 2
خوب
(20%) 5
متوسط
(28%) 7
ضعيف

تعداد شرکت کنندگان : 25